مجموعه برنامه‌ها و فعالیت‌هایی است که شرکت سامسونگ در سراسر دنیا اجرا می‌کند تا عده بیش‌تری از انسان‌ها بتوانند به آن چه نشدنی به نظر می رسد، دست یابند و به اهدافشان برسند. این فعالیت‌ها همواره در پی ارائه امکاناتی به منظور تقویت آموزش، اشتغال، سلامت و محیط زیست در جامعه هستند. در کشور ایران و در سال ۲۰۱۹، فعالیت‌های شهروند شرکتی سامسونگ، از طریق این سه پروژه دنبال می‌شود:

کتابخانه‌های گویای سامسونگ
آکادمی مهندسی سامسونگ
مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر