زمان‌بندی کلاس‌های آکادمی مهندسی سامسونگ
ردیف عنوان دورهروزهای برگزاریساعات برگزاریتعداد جلسات
۱تعمیرکار موبایل و تبلت سامسونگ – ویژه آقایانشنبه – دوشنبه۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰۱۸
۲تعمیرکار موبایل و تبلت سامسونگ – ویژه آقایانشنبه – دوشنبه۱۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰۱۸
۳تعمیرکار موبایل و تبلت سامسونگ – ویژه بانوانیکشنبه – سه‌شنبه۱۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰۱۸
۴نصب و تعمیر تلویزیون‌های پیشرفته – ویژه آقایانشنبه – دوشنبه۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰۲۶
۵نصب و تعمیر تلویزیون‌های پیشرفته – ویژه بانوانشنبه – دوشنبه۱۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰۲۶
۶نصب و تعمیر سیستم‌های صوتی خانگی – ویژه آقایانیکشنبه – سه‌شنبه۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰۱۴
۷نصب و تعمیر سیستم‌های صوتی خانگی – ویژه بانوانشنبه – دوشنبه۱۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰۱۴
۸نصب و تعمیر سردکننده‌های خانگی – ویژه آقایانیکشنبه – سه‌شنبه۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰۱۸
۹نصب و تعمیر کولرهای گازی سبک – ویژه آقایانشنبه – دوشنبه۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰۱۸
۱۰نصب و تعمیر ماشین‌های لباسشویی – ویژه آقایانیک‌شنبه۱۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰۱۸
۱۱نصب و تعمیر ماشین‌های ظرفشویی – ویژه آقایانچهارشنبه۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰۱۲
۱۲نصب و تعمیر ماشین‌های لباسشویی – ویژه بانوانسه‌شنبه۱۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰۱۴
۱۳نصب و تعمیر ماشین‌های ظرفشویی – ویژه بانوانشنبه – دوشنبه۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰۱۲
۱۴تعمیرکار موبایل و تبلت سامسونگ – ویژه نوجوانانیکشنبه – سه‌شنبه۱۲:۳۰ تا ۸:۰۰۸